درباره ما نقشه سایت تماس با ما صفحه اصلی
۱۳۹۵ يکشنبه ۲۱ آذر
 
فهرست دروس دوره تکميلی غير حضوری، رشته تفسير
 

 عناوين كتابها وسی دی های درسي برنامه آموزش تکميلی غيرحضوری

رشته تفسير

نيمسال

کد درس

نام درس

نام کتاب

مولف

انشارات

تعداد CD

اول

۸۶۲۱۰۱۱

اصول فقه۱

اصول فقه

محمد رضا مظفر

نشر اسلامی

۲

8641028

نحو۱

مغنی الاديب

اساتيد حوزه علميه

ادباء

۱

۸۶۲۱۰۳۴

علوم قرآن۱

تلخيص التمهيد

محمد هادی معرفت

نشر اسلامی

۱

۸۶۲۱۰۳۵

علوم قرآن۲

جزوه البيان

واحد علمی تکميلی

جامعه الزهراء

۱

8641130

مبانی و قواعد تفسير۱

روش تفسير قرآن

محمود رجبی

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

۱

۸۶۲۱۰۱۲

اصول فقه۲

اصول فقه

محمد رضا مظفر

نشر اسلامی

۴

دوم

8641030

نحو۲

مغنی الاديب

اساتيد حوزه علميه

ادباء

۳

۸۶۲۱۰۳۶

علوم قرآن۳

جزوه تحليل زبان قرآن

استاد فتحی

جامعه الزهراء

۱

8641131

مبانی و قواعد تفسير۲

روش تفسير قرآن

محمود رجبی

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

۱

۸۶۲۱۰۵۵

مفردات قرآن

درسنامه مفردات قرآن

غلامعلی همايی

مرکز جهانی علوم اسلامی

-

۸۶۲۱۰۱۳

اصول فقه۳

اصول فقه

محمد رضا مظفر

نشر اسلامی

۱

سوم

۸۶۲۱۰۱۸

تجزيه و ترکيب

ندارد

ندارد

ندارد

۱

۸۶۲۱۰۳۷

علوم قرآن۴

تلخيص التمهيد

محمد هادی معرفت

نشر اسلامی

۳

۸۶۲۱۰۴۹

بلاغت کاربردی۱

جزوه بلاغت کابردی(۱)

عشايری

جامعه الزهراء

۲DVD

 

۸۶۲۱۰۵۳

 

روشها و گرايشهای تفسيری

 

منطق تفسير قرآن۲

 

محمد علی رضائی اصفهانی

 

مرکز جهانی علوم اسلامی

یا۱CD

۱

۸۶۲۱۰۱۴

اصول فقه۴

اصول فقه

محمد رضا مظفر

نشر اسلامی

۱

چهارم

8641040

روش تحقيق

ندارد

ندارد

ندارد

۱

۸۶۲۱۰۴۴

تفسير موضوعی۱

مشکات۱ (معارف قرآن۳-۱)

آيه الله مصباح

موسسه امام خمينی

۱

۸۶۲۱۰۵۰

بلاغت کاربردی۲

معنا شناسی بلاغی قرآن

واحد علمی تکميلی

جامعه الزهراء

۲DVD

 

۸۶۲۱۰۵۴

 

تاريخ تفسير و مفسران

 

آشنايی با تاريخ تفسير و مفسران

 

حسين علوی مهر

 

المصطفی

یا ۱CD

۱

۸۶۲۱۰۰۱

فقه۱

جزوه فقه۱

واحد علمی تکميلی

جامعه الزهراء

۱

پنجم

8641043

متون عربی معاصر۱

جزوه الاتجاه التفسيری

واحد علمی تکميلی

جامعه الزهراء

۱

۸۶۲۱۰۴۵

تفسير موضوعی۲

مشکات۱ (معارف قرآن۳-۱)

آيه الله مصباح

موسسه امام خمينی

۱

8621002

فقه۲

جزوه فقه۲

واحد علمی تکميلی

جامعه الزهراء

1

ششم

8641035

فلسفه۱

آموزش فلسفه

آيه الله مصباح

چاپ و نشر بين الملل

۱

8641044

متون عربی معاصر۲

جزوه السقوط الحضاری للمارکسيه...

واحد علمی تکميلی

جامعه الزهراء

۱

8641139

تفسير ترتيبی۱

جزوه تفسير کنز الدقائق

واحد علمی تکميلی

جامعه الزهراء

۱

۸۶۲۱۰۴۶

تفسير موضوعی۳

قرآن و مسئله معاد

عليرضا اسعدی

بوستان کتاب

---

۸۶۲۱۰۰۳

فقه۳

جزوه فقه۳

واحد علمی تکميلی

جامعه الزهراء

۱

هفتم

8641036

فلسفه۲

آموزش فلسفه

آيه الله مصباح

چاپ و نشر بين الملل

۱

8641140

تفسير ترتيبی۲

جزوه منتخب تفسير مجمع البيان

واحد علمی تکميلی

جامعه الزهراء

۱

۸۶۲۱۰۴۷

تفسير موضوعی۴

راه و راهنما شناسی(معارف قرآن۴و۵

آيه الله مصباح

موسسه امام خمينی

۱

۸۶۲۱۰۵۶

قرآن و عهدين

جزوه قرآن و عهدين

واحد علمی تکميلی

جامعه الزهراء

۱

۸۶۲۱۰۵۷

مبانی ترجمه قرآن و نقدترجمه های موجود

جزوه اصول و مبانی ترجمه قرآن

واحد علمی تکميلی

جامعه الزهراء

۱

۸۶۲۱۰۰۴

فقه۴

جزوه فقه۴

واحد علمی تکميلی

جامعه الزهراء

۱

هشتم

8641037

فلسفه۳

آموزش فلسفه

آيه الله مصباح

چاپ و نشر بين الملل

۱

8641141

تفسير ترتيبی ۳

جزوه منتخب تفسير الميزان

واحد علمی تکميلی

جامعه الزهراء

۱

۸۶۲۱۰۴۸

تفسير موضوعی۵

ندارد

ندارد

ندارد

۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سایت جامعة الزهراء
آموزش
 
Powered by DorsaPortal