درباره ما نقشه سایت تماس با ما صفحه اصلی
۱۳۹۳ چهارشنبه ۱۲ شهريور
 
فهرست دروس دوره تکميلی غير حضوری، رشته تفسير
قيمت و عناوين كتابها وسی دی های درسي برنامه آموزش تکميلی غيرحضوری در نيمة دوم سال تحصيلي92-93
رشته تفسير
نيمسال کد درس نام درس نام کتاب مولف انشارات قيمت کتاب به ریال تعداد CD قیمت سی دی به ریال
اول ۸۶۲۱۰۱۱ اصول فقه۱ اصول فقه محمد رضا مظفر نشر اسلامی ۱۰۵/۰۰۰ ۲ ۱۴/۰۰۰
8641028 نحو۱ مغنی الاديب اساتيد حوزه علميه ادباء ۶۵/۰۰۰ ۱ ۷/۰۰۰
۸۶۲۱۰۲۹ روش نويسندگی جزوه برگزيده ای از کتاب برسمند سخن واحد علمی تکميلی جامعه الزهراء ۱۱/۰۰۰ --  
۸۶۲۱۰۳۴ علوم قرآن۱ تلخيص التمهيد محمد هادی معرفت نشر اسلامی ۳۰۵/۰۰۰ ۱ ۷/۰۰۰
۸۶۲۱۰۳۵ علوم قرآن۲ جزوه البيان واحد علمی تکميلی جامعه الزهراء ۶/۰۰۰ ۱ ۷/۰۰۰
8641130 مبانی و قواعد تفسير۱ روش تفسير قرآن محمود رجبی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ۵۵/۰۰۰ ۱ ۷/۰۰۰
دوم ۸۶۲۱۰۱۲ اصول فقه۲ اصول فقه محمد رضا مظفر نشر اسلامی ۱۰۵/۰۰۰ ۴ ۲۸/۰۰۰
8641030 نحو۲ مغنی الاديب اساتيد حوزه علميه ادباء ۶۵/۰۰۰ ۳ ۲۱/۰۰۰
۸۶۲۱۰۳۶ علوم قرآن۳ جزوه تحليل زبان قرآن استاد فتحی جامعه الزهراء ۵۱/۰۰۰ ۱ ۷/۰۰۰
8641131 مبانی و قواعد تفسير۲ روش تفسير قرآن محمود رجبی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ۵۵/۰۰۰ ۱ ۷/۰۰۰
۸۶۲۱۰۵۵ مفردات قرآن درسنامه مفردات قرآن غلامعلی همايی مرکز جهانی علوم اسلامی ۴۳/۰۰۰ -  
سوم ۸۶۲۱۰۱۳ اصول فقه۳ اصول فقه محمد رضا مظفر نشر اسلامی ۱۰۵/۰۰۰ ۱ ۷/۰۰۰
۸۶۲۱۰۱۸ تجزيه و ترکيب ندارد ندارد ندارد ۰ ۱ ۷/۰۰۰
۸۶۲۱۰۳۷ علوم قرآن۴ تلخيص التمهيد محمد هادی معرفت نشر اسلامی ۳۰۵/۰۰۰ ۳ ۲۱/۰۰۰
۸۶۲۱۰۴۹ بلاغت کاربردی۱ جزوه بلاغت کابردی(۱) عشايری جامعه الزهراء 87/۰۰۰ ۲DVD ۲۰/۰۰۰
یا۱CD ۷/۰۰۰
۸۶۲۱۰۵۳ روشها و گرايشهای تفسيری منطق تفسير قرآن۲ محمد علی رضائی اصفهانی مرکز جهانی علوم اسلامی ۶۲/۰۰۰ ۱ ۷/۰۰۰
چهارم ۸۶۲۱۰۱۴ اصول فقه۴ اصول فقه محمد رضا مظفر نشر اسلامی ۱۰۵/۰۰۰ ۱ ۷/۰۰۰
8641040 روش تحقيق ندارد ندارد ندارد ۰ ۱ ۷/۰۰۰
۸۶۲۱۰۴۴ تفسير موضوعی۱ مشکات۱ (معارف قرآن۳-۱) آيه الله مصباح موسسه امام خمينی ۴۸/۰۰۰ ۱ ۷/۰۰۰
۸۶۲۱۰۵۰ بلاغت کاربردی۲ معنا شناسی بلاغی قرآن واحد علمی تکميلی جامعه الزهراء ۶۰/۰۰۰ ۲DVD ۲۰/۰۰۰
یا ۱CD ۷/۰۰۰
۸۶۲۱۰۵۴ تاريخ تفسير و مفسران آشنايی با تاريخ تفسير و مفسران حسين علوی مهر المصطفی ۴۹/۰۰۰ ۱ ۷/۰۰۰
پنجم ۸۶۲۱۰۰۱ فقه۱ جزوه فقه۱ واحد علمی تکميلی جامعه الزهراء ۵۰/۰۰۰ ۱ ۷/۰۰۰
               
8641043 متون عربی معاصر۱ جزوه الاتجاه التفسيری واحد علمی تکميلی جامعه الزهراء ۱۳/۰۰۰ ۱ ۷/۰۰۰
               
۸۶۲۱۰۴۵ تفسير موضوعی۲ مشکات۱ (معارف قرآن۳-۱) آيه الله مصباح موسسه امام خمينی ۴۸/۰۰۰ ۱ ۷/۰۰۰
ششم 8621002 فقه۲ جزوه فقه۲ واحد علمی تکميلی جامعه الزهراء 27/۰۰۰ ۲ ۱۴/۰۰۰
8641035 فلسفه۱ آموزش فلسفه آيه الله مصباح چاپ و نشر بين الملل ۸۶/۵۰۰ ۱ ۷/۰۰۰
               
8641044 متون عربی معاصر۲ جزوه السقوط الحضاری للمارکسيه... واحد علمی تکميلی جامعه الزهراء ۷/۵۰۰ ۱ ۷/۰۰۰
8641139 تفسير ترتيبی۱ جزوه تفسير کنز الدقائق واحد علمی تکميلی جامعه الزهراء 35/۰۰۰ ۱ ۷/۰۰۰
۸۶۲۱۰۴۶ تفسير موضوعی۳ قرآن و مسئله معاد عليرضا اسعدی بوستان کتاب 000/38 --- ---
هفتم ۸۶۲۱۰۰۳ فقه۳ جزوه فقه۳ واحد علمی تکميلی جامعه الزهراء ۲۸/۰۰۰ ۱ ۷/۰۰۰
8641036 فلسفه۲ آموزش فلسفه آيه الله مصباح چاپ و نشر بين الملل ۸۶/۵۰۰ ۱ ۷/۰۰۰
               
8641140 تفسير ترتيبی۲ جزوه منتخب تفسير مجمع البيان واحد علمی تکميلی جامعه الزهراء ۱۳/۰۰۰ ۱ ۷/۰۰۰
۸۶۲۱۰۴۷ تفسير موضوعی۴ راه و راهنما شناسی(معارف قرآن۴و۵ آيه الله مصباح موسسه امام خمينی ۵۷/۰۰۰ ۱ ۷/۰۰۰
۸۶۲۱۰۵۶ قرآن و عهدين جزوه قرآن و عهدين واحد علمی تکميلی جامعه الزهراء 28/۰۰۰ ۱ ۷/۰۰۰
۸۶۲۱۰۵۷ مبانی ترجمه قرآن و نقدترجمه های موجود جزوه اصول و مبانی ترجمه قرآن واحد علمی تکميلی جامعه الزهراء 72/۰۰۰ ۱ ۷/۰۰۰
هشتم ۸۶۲۱۰۰۴ فقه۴ جزوه فقه۴ واحد علمی تکميلی جامعه الزهراء 53/۰۰۰ ۱ ۷/۰۰۰
8641037 فلسفه۳ آموزش فلسفه آيه الله مصباح چاپ و نشر بين الملل ۸۶/۵۰۰ ۱ ۷/۰۰۰
8641141 تفسير ترتيبی ۳ جزوه منتخب تفسير الميزان واحد علمی تکميلی جامعه الزهراء ۸/۵۰۰ ۱ ۷/۰۰۰
               
۸۶۲۱۰۴۸ تفسير موضوعی۵ ندارد ندارد ندارد ندارد ۱ ۷/۰۰۰

 

 

سایت جامعة الزهراء
آموزش
 
Powered by DorsaPortal